ศาสนาและการศึกษา

คณะอนุกรรมการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการคัดเลือกครู

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88

ในการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564
จังหวัดสมุทรปราการ

คณะกรรมการประเมินลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.นางชูศรี สัตยานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 2.นางวรรณดี จอกทองคำ ครูชำนาญการพิเศษ กศน.บางบ่อ 3.นางสาวธารารัตน์ สมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 4.นางสาวพรรณี ม่วงน้ำเงิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) โดยมีคณะอนุกรรมการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย นายภูมินันท์ ขวัญเมือง ประธาน นายวิชัย จันทร์จำรูญ นายสกล รุ่งโรจน์ นางสาวประภาพรรณ เส็งวงศ์ นายชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต นางอุษา สังข์น้อย นางสาวพาสนา ชลบุรพันธ์ นางอารี แก้วสถิตวงศ์ นางสาวษิญาดา แก้วสดแสง และนางสาวชลิตา พนเจริญสวัสดิ์

ทั้งนี้ ในการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์จะศึกษาข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ หลายภาคส่วนด้วยกัน อาทิเช่น จากผู้บังคับบัญชา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครูผู้สอน เพื่อนร่วมงาน ผู้นำชุมชน คนในชุมชน ศิษย์ปัจจุบัน มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 จังหวัดสมุทรปราการ ภายหลังการศึกษาข้อมูลเสร็จสิ้น คณะกรรมการจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณากันภายใต้ความเป็นธรรมและโปร่งใสต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*