สังคมท้องถิ่น

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8-2

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ศึกษาดูงาน เรื่อง “โครงการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก

เมื่อเวลา 08.40 น. วันที่ 23 พ.ย.63 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อศึกษาดูงาน เรื่อง “โครงการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม” โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรปราการ และภาพรวมเกี่ยวกับการประกิบอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวเปิดโครงการ และศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม คนที่หนึ่ง สรุปความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อศึกษาดูงาน เรื่อง “โครงการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งหาแนวทางในการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*