สังคมท้องถิ่น

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จัดอบรม

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab-2

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จัดอบรมเครือข่าย การใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.63 ที่หอประชุม ชั้น 2 ศาลาประชาคม อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จัดอบรมเครือข่าย การใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” สภากาชาดไทย ให้สามารถใช้งานและรายงานสถานการณ์ต่างๆ เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมฯ และนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ป้องกัน ตลอดจน ทีมวิทยากรฝึกปฏิบัติ จากสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส นำโดยนางพาณี อนรรฆเดช หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานธุรกิจและการจัดการข้อมูล บริษัท อินฟรา พลัส จํากัด เข้าร่วมกิจกรรม

ปัจจุบันการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับใช้ติดต่อประสานงานในพื้นที่เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ขึ้น สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จึงได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ และระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมอบหมายให้เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จัดอบรมภาคีเครือข่ายการใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” สภากาชาดไทยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมให้ความรู้การใช้อินเทอร์เน็ต การใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” แก่เจ้าหน้าที่ ให้สามารถใช้งานและรายงานสถานการณ์ต่างๆ เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที รวมทั้งนำความรู้ไปสอนแก่จิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทยในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสภากาชาดไทยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*