สังคมท้องถิ่น

คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9c

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสมุทรปราการ ได้ทำการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4 ปี 2564 เสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามสัดส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 ราย ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*