ผู้ว่าราชการจังหวัด

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ จัดงาน“นัดพบแรงงาน Co-Payment”

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ จัดงาน“นัดพบแรงงาน Co-Payment” เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาจบใหม่ ให้มีงานทำตามนโยบายรัฐบาล

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 30 พ.ย.63 ที่บริเวณชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน “นัดพบแรงงาน Co-Payment รัฐหนุนสมทบทุนนายจ้าง น้องจบใหม่ไม่ว่างงาน” และมี นายธนภูมิ ชัยฤกษ์ จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน โดยภายในงานมีนายจ้าง/สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Co-Payment มารับสมัครงานและสัมภาษณ์โดยตรง จำนวน 40 บริษัท กิจกรรมนิทรรศการและการบริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 อนุมัติโครงการ ส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ รวมถึงช่วยเหลือนายจ้าง/สถานประกอบให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่าง ต่อเนื่อง โดยรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ 50 ของเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี จำนวน 260,000 อัตรา โดยจังหวัดสมุทรปราการได้รับเป้าหมายให้มีการจ้างงาน 5,620 อัตรา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล คณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดงานนัดพบแรงงาน Co-Payment ขึ้นเพื่อให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้ว่างงาน ได้พบปะสัมภาษณ์งานกันทันที เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงานมากขึ้น

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*