สังคมท้องถิ่น

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดเวทีสมัชชาสุขภาพ

%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%88

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 16 ปี 2563 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ สู้วิกฤตสุขภาพ”

เมื่อเวลา 09.30น.วันที่ 30 พ.ย.63 ที่ห้องประชุมเจ้าพระยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 16 ปี 2563 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ สู้วิกฤตสุขภาพ” โดยมีนางสาวเกษมธิดา หะซะนี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางศรีประไพ กาญจนากันทร ประธานคณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วมจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการได้มีการบูรณาการการขับเคลื่อนประเด็นที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ 3 ประเด็นคือ 1. การสานพลังเครือข่ายเพื่อลดการตายจากอุบัติเหตุจราจรโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน //2. การสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม และ 3. การจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ มีการพัฒนาข้อเสนอมติร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหากับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานในระดับอำเภอ โดยบูรณาการขับเคลื่อนไปพร้อมกับแผน “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัด 3 ประการ คือ 1. เพื่อเป็นเวทีกลางของหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนและพัฒนาประเด็นปัญหาของจังหวัด //2. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลน่าอยู่ และ 3 เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ที่เป็นปัญหาของชาติ ในเรื่องความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต และเรื่องการบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโรคระบาดใหญ่

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและเครือข่ายสมัชชาสุขภาพทุกอำเภอ จำนวน 100 คน โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและระดมความคิดเห็นเพื่อรวบรวมสังเคราะห์ เป็นความเห็นร่วมของภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำเสนอในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*