สังคมท้องถิ่น

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดงาน ACSP AntiCorruption Day

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 14 ธ.ค.63 ที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ให้เกียรติมาเป็นประธานจัดงาน ACSP AntiCorruption Day พร้อมทั้ง มอบเกียติบัตร ให้แก่ ผู้ดําเนินโครงการ คณะกรรมการฝ่ายจัดงาน และตัวแทนนักเรียน โดยมี ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ในนามคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วย พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ตลอดจน คณะผู้บริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดงานโดยฝ่ายปกครอง นักเรียน ACSP THE FORCE AWAKENSNEXT GEN ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ คณะครู นักเรียนภายในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มผู้นำชุมชนทิพวัล ชุมชนท่านผู้หญิงและชุมชนเทพารักษ์ เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับ การจัดงาน ACSP AntiCorruption Day ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อแสดงเจตนารมณ์และสร้างความตระหนักของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลูกกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 2.เพื่อเป็นเกียรติแก่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และพิธีเปิดป้ายรางวัลชนะเลิศระดับประเทศโครงการค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต ประจําปี 2562 จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู 3.เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกต่อต้านการทุจริตให้กับนักเรียนคุณครูพนักงานผู้ปกครองและชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการนำเสนอวีดีทัศผลการดำเนินงานโครงการ ACSP AntiCorruption พิธีเปิดป้ายรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต ประจําปี 2562 การประชุมสร้างความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน การอบรมนักเรียนแกนนําช่อสะอาดต้านทุจริต โดยวิทยากรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริตการเผยแพร่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ผ่านการแสดงเพลงฉ่อย ACSP ต่อต้านการทุจริต การแสดงเต้นประกอบเพลง ต่อต้านการทุจริต การกล่าวสุนทรพจน์ 3 ภาษา หัวข้อ คอร์รัปชันทำลายฉัน ทำลายชาติ การแสดงดนตรี รุ่นใหม่หัวใจไทย และการมอบธง ACSP Anti Corruption จากรุ่นที่ 1 สู่รุ่นที่ 2 ทั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงออกถึงการต่อต้านทุจริตที่เป็นรูปธรรมอย่างสมบูรณ์แท้จริง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*