สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิกสภาอบจ.สมุทรปราการ “20 ธันวา

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-8

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ “20 ธันวา กลับบ้าน ใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส”

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 16 ธ.ค. 63 ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ “20 ธันวา กลับบ้าน ใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” โดยมี นายอภิสิทธิ์ วรรณตุง ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมพูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานองค์กร ต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดสมุทรปรากการ นักเรียน นักศึกษา และพ่อค้าประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากทางกระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดทุกจังหวัดว่าเพื่อเป็นการรณรงค์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อย่างกว้างขวาง และเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 อย่างพร้อมเพรียงกัน จึงขอให้จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดกิจกรรมเชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้าน ใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยสำนักงาน กกต. ขอเชิญชวนให้ประชาชนเตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะผู้ที่จะต้องเดินทางกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ควรวางแผนการเดินทาง รวมทั้งเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถใช้บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ตลอดทั้งสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*