สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3-2

จังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day “สมุทรปราการปลอดภัย รวมใจป้องกันและลดภัยฝุ่นละออง PM 2.5”

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 16 ธ.ค.63 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day “สมุทรปราการปลอดภัย รวมใจป้องกันและลดภัยฝุ่นละออง PM 2.5” โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมพูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายชายชาญ เตโชทินกร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ปล่อยขบวนหน่วยงาน เครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อไปดำเนินกิจกรรมกรรมลดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่ และร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และบริเวณถนนโดยรอบ เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งตรวจพบสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาพอนามัยของประชาชน

จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมปฏิบัติการตามมาตรการ ดังนี้ 1.ให้ตำรวจภูธรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัด ดำเนินการใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดในการตรวจสอบ ตรวจจับ ห้ามใช้รถควันดำ ที่มีค่าเกินที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจัดการจราจรให้คล่องตัว //2.ให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรปราการ ตรวจสอบสภาพเรือ //3.ให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการลดฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เขตถนน โดยการจัดจ้างทำความสะอาด และฉีดพ่นละอองน้ำ //4.ให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และประชาสัมพันธ์จังหวัด ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจการปฏิบัติตน การดูแลรักษาสุขภาพ //5.ให้อำเภอประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมการเผาที่ส่งผลให้เกิดควันในที่โล่ง และ 6.ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ออกตรวจโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*