ทันข่าว

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ ลดจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา โดยก่อนเริ่มการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้อ่านสาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องใน “วันโลก รำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” ประจำปี 2563 พร้อมนำผู้เข้าร่วมประชุมยืนไว้อาลัยเพื่อลำลึกถึงผู้สูญจากอุบัติทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก รวมถึงเดินทางกลับภูมิลำเนา เนื่องจากเป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประกอบกับมีการจัดงานรื่นเริงของบริษัท ห้างร้านและหน่วยงานต่างๆ ทำให้มีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้นและมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าในช่วงเวลาปกติ

จังหวัดสมุทรปราการได้กำหนดแนวทางการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยหัวข้อหลักในการรณรงค์ ใช้ชื่อว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” มุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) ควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการ และแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด และต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน และประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*