ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%84%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a1-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-7

วันนี้ (30 ธันวาคม 2563) เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 15/2563 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบการมอบหมายผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด การจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 จังหวัดสมุทรปราการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 การประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) รายงานการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ข้อหารือการใช้วุฒิปริญญาโท เพื่อใช้ลดระยะเวลาในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการกรณีวุฒิปริญญาโทไม่ตรงกับวุฒิปริญญตรีและสาขาที่สอน สำหรับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552จำนวน 2 ราย และรับทราบการมอบหมายผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการในคุณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home school) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และพิจารณาการบริหารงานด้านบุคคล

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*