ท้องถิ่น

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-4

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบล เพื่อแจ้งรวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจในมาตรการและแนวทางปฏิบัติ ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2 )

ที่ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบล อำเภอเมืองสมุทรปราการ ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการแจ้งเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในอำเภอเมืองสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งซักซ้อม ทำความเข้าใจในมาตรการและแนวทางปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2 ) และ ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 1) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกหน่วยปฏิบัติจะได้ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสร้างความเข้าใจ และสร้างการตระหนักรู้ ในมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ทุกๆ เรื่องตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 2 ฉบับอย่างถูกต้อง กับ พี่น้องประชาชน, ร้านค้าสถานประกอบการ, บริษัทห้างร้าน ในทุกๆ หมู่บ้าน ทุกๆ ตำบล ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการได้รับทราบ และร่วมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*