สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-11

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 7/2564 เพื่อแจ้งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 22 ม.ค.64 ที่ห้องประชุมปากน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 7/2564 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดสมุทรปราการ และรับทราบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) กรณีเหตุของอำเภอพระสมุทรเจดีย์

ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการปิด Local Quarantine (โรงแรมโอทู) เนื่องจากไม่มีผู้กักตัว ค่าใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ กรอบแนวทางการจัดทำแผนการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก ในสถานประกอบการ สำหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อการค้นหาผู้ประกันตนที่อาจติดเชื้อโควิด-19 ข้อหารือแนวทางในการผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักร และพิจารณาการผ่อนปรนสถานที่ให้เปิดกิจการตามที่ได้มีการประกาศปิดไปก่อนหน้า และเรื่องขอจัดกิจกรรมต่างๆ ที่รับแจ้งมาจากหน่วยงานและประชาชน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*