สังคมท้องถิ่น

ตู่ นันทิดา ยังไม่ตกเก้าอี้ ชี้แค่ให้ลงคะแนนใหม่ 3 หน่วย

%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%88-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%b2

ตู่ นันทิดา ยังไม่ตกเก้าอี้ ชี้แค่ให้ลงคะแนนใหม่ 3 หน่วย หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีคำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายก อบจ.สมุทรปราการ ใหม่

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดสมุทรปราการ และนายกองค์การบริหารจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต.ได้รับรายงานผลการนับคะแนนนายกองค์การบริหารจังหวัดสมุทรปราการ ปรากฏว่ามีหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ให้ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 1.หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ตำบลแหลมฟ้าผ่า เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2.หน่วยเลือกตั้งที่ 39 ตำบลในคลองบางปลากด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 3.หน่วยเลือกตั้งที่ 21 ตำบลสำโรงเหนือ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองสมุทรปราการ
โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบข้อ 202 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงสั่งยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว และสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น โดยให้ดำเนินการ ดังนี้ 1.ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ 2.ให้ดำเนินการออกเสียงลงคะแนนใหม่ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 สั่ง ณ วันที่ 22 มกราคม 2564

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*