สังคมท้องถิ่น

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกัน

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2564

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นรองประธานการประชุม และนางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ในที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผลการดำเนินงานของหน่วยงานคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2564 และรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2563 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ และสถานการณ์การค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับในปีงบประมาณ 2564 กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกลุ่มจังหวัดตามระดับสถานการณ์ในพื้นที่ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A (เฝ้าระวังพิเศษ) กลุ่ม B (เฝ้าระวัง) กลุ่ม C (เล็กน้อย) กลุ่ม D (ปกติ) ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการ ระดับสถานการณ์ในพื้นที่อยู่ในกลุ่ม C ในปีงบประมาณ 2564 มีรายละเอียดการดำเนินงาน ประกอบด้วย การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2564 จำนวน 3 ครั้ง การเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม เช่น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ผู้นำชุมชน ครู และแกนนำอื่น ๆ ในพื้นที่ จำนวน 1 รุ่น เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชน จำนวน 1 รุ่น และการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ โดยการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และให้คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด เป็นผู้ตรวจสอบ วิเคราะห์ และกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*