ผู้ว่าราชการจังหวัด

วันที่ 29 ม.ค.64 จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-29-%e0%b8%a1-%e0%b8%84-64-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84

วันที่ 29 ม.ค.64 จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ มติที่ประชุมจึงพิจารณามาตรการผ่อนคลายข้อกำหนด สำหรับสถานที่ สถานประกอบการหรือกิจกรรม และกำหนดให้มีมาตรการเสริมเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*