สังคมท้องถิ่น

โครงการโคกหนองนาโมเดล เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำฐานทัพเรือกรุงเทพ

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%a5-%e0%b9%80

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 29 ม.ค.64 ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ และเรือนจำฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ นาวาเอก นุกูล สุขนิธิ ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ มอบหมายให้ นาวาโท ธราธร โตวิจิตร รองผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้าฐานทัพเรือกรุงเทพ ต้อนรับ ทางคณะ นายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนทีเส็บ ผู้ช่วยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายชัย อรุณานนท์ชัย ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ, นายอุดม โอษฐยิ้มพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ, อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระกรียติ, นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการสำนักภูมิภาค ภาคกลางและตะวันออก TCEB, นายนิยม อิงคสุรวัฒน์ ผู้จัดการอาวุโส สำนักภูมิภาค ภาคกลางและตะวันออก TCEB, นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ, น.ส.ชนิดา แช่มตระกูล เกษตรและสหกรณ์ จ.สมุทรปราการ และน.ส.สุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการ จ.สมุทรปราการ เยี่ยมชมโครงการ “โคก หนอง นาโมเดล” ของเรือนจำฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยการนำของพันจ่าเอกเมธี ศรีสวัสดิ์ วิทยากรป้อมผีเสื้อสมุทรในครั้งนี้ได้ความอนุเคราะห์จาก นาวาโท นิวัฒน์ คมคาย ผู้บังคับเรือนจำ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นวิทยากรบรรยายและพาเยี่ยมชมโคกหนองนาโมเดล เรือนจำฐานทัพเรือกรุงเทพ

เรือนจำฐานทัพเรือกรุงเทพได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก โดยรัฐบาลได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าวมาปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ไขปัญหาจากฐานราก และสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ตามแนวพระราชดำริที่พระองค์ท่านทรงวางแนวทางการพัฒนา ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในลักษณะการพึ่งตนเอง โดยทรงใช้คำว่า “ระเบิดจากข้างใน” นั่นคือ ทำให้ชุมชน หมู่บ้าน มีพื้นฐานที่มั่นคงพอสมควรก่อน แล้วจึงสร้างความเจริญ และยกระดับเศรษฐกิจให้สูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป อันจะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งจะนำพาประเทศไทยให้ไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” อย่างแท้จริง”

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*