ผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-12

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 1 ก.พ.64 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ (ศปถ.จังหวัด) โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รับทราบสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ แนวทางการรายงานข้อมูล 3 ฐาน (ตำรวจ, สาธารณสุข และบริษัทกลางฯ) และรับทราบสรุปข้อสั่งการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ของประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

นอกจากนั้น ในการประชุมยังได้พิจารณาถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จังหวัดสมุทรปราการ การเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 และพิจารณาการจัดทำ MOU ระหว่างจังหวัดกับอำเภอในการดำเนินการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในการนี้ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการได้มอบป้ายไวนิลให้กับผู้แทนอำเภอ เพื่อใช้รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสมุทรปราการด้วยโคโรนา 2019 (COVID – 19) ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อร่วมหาข่าว แจ้งเบาะแส กรณีการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่ด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*