ศาสนาและการศึกษา

บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก หลังจากได้มีประกาศให้ปิดสถานศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุด

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a3

บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก หลังจากได้มีประกาศให้ปิดสถานศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยโรงเรียนได้จัดมาตรการเข้มเพื่อป้องกันโควิด-19 และจัดการเรียนการสอนให้เรียนเพิ่มวันละ 1 ชั่วโมง

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 1 ก.พ.64 จากกรณีกระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งประกาศเรื่องการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ภายหลังจากได้มีประกาศให้ปิดสถานศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยประกาศดังกล่าวให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอนตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป แต่ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด

โดยบรรยากาศเปิดเรียนวันแรก โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ บรรดาผู้ปกครองได้เดินทางมาส่งนักเรียนกันแต่เช้า และให้นักเรียนเดินเข้าโรงเรียนแบบเว้นระยะห่าง และผ่านจุดคัดกรอง ตามที่สถานศึกษากำหนดอย่างเข้มงวด โดยมีการวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัย 100% ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน

สำหรับการจัดการเรียนการสอนนั้น จะสลับวันเรียนเป็นกลุ่มเอและกลุ่มบี เพื่อลดความแออัดในห้องเรียน ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดให้แต่ละห้องเรียนต้องมีนักเรียนไม่เกิน 25 คน นอกจากนั้น ทางโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามได้จัดให้มีการเรียนชดเชยเพิ่มเติมจากเวลาเรียนปกติ วันละ 1 ชั่วโมง โดยระดับชั้นอนุบาล เรียนชดเชยตั้งแต่เวลา 15.00-16.00 น. และระดับชั้นประถมศึกษา ตั้งแต่เวลา 15.30-16.30 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ครบตามหลักสูตร ชดเชยที่ต้องหยุดเรียนไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*