สังคมท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เตรียมจัดงานประจำปี เทศกาลตรุษจีน

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%a5-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b-5

มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เตรียมจัดงานประจำปี เทศกาลตรุษจีน และพิจารณาเลือกตั้งประธานฯ และคณะกรรมการมูลนิธิชุดใหม่ เนื่องจากชุดปัจจุบัน จะครบวาระ การดำรงตำแหน่ง 2 ปี

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 3 ก.พ.64 ที่มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ นายธนกฤต ปิยสิรินันท์ ประธานมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 คณะกรรมการมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ โดยมีระเบียนวาระที่สำคัญ เรื่องพิจารณาจัดงานประจำปี เทศกาลตรุษจีน และเรื่องพิจารณาเลือกตั้งประธานฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ตามข้อบังคับของมูลนิธิฯ โดยมี ประธานกิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา รองประธานฯ เลขาธิการ เหรัญญิก คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ต่างๆ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 รวมทั้ง เรื่องรับรองฐานะทางการเงิน การรับรองงบการเงิน บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 เรื่องผลการดำเนินงานของมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ตลอดปี 2563 แจ้งรายงานรับ-ส่ง ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต เรื่องเพื่อพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี-อัตราค่าจ้าง ตลอดจน เรื่องพิจารณาจัดงานประจำปี เทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2564 และเรื่องพิจารณาเลือกตั้งประธานฯ และคณะกรรมการมูลนิธิชุดใหม่ เนื่องจากประธานฯ และคณะกรรมการ ชุดปัจจุบัน จะครบวาระ การดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตามข้อบังคับของมูลนิธิฯ ดังนั้น จึงต้องมีการเลือกตั้งใหม่

โดยมี พล.อ.บุญเกิด วาดวารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ เป็นประธานในการเลือกตั้ง โดยในที่ประชุม มีคณะกรรมการ เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติมาชิงตำแหน่งประธานมูลนิธิฯ จำนวน 2 ท่าน ประกอบไปด้วย หมายเลข 1 นายวิโรจน์ เตียวแสงสุข และหมายเลข 2 นายเอนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน ส่วนคณะกรรมการมูลนิธิฯ ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนในการเลือกตั้ง ครั้งนี้ จำนวน 55 ท่าน ซึ่งผลจากการนับคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยนายเอนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน ได้ 33 คะแนน และนายวิโรจน์ เตียวแสงสุข ได้ 21 คะแนน มีผู้ไม่ออกเสียง 1 ท่าน จากนั้น พล.อ.บุญเกิด วาดวารี ประธานการในเลือกตั้ง ได้พิจารณาประกาศผลให้นายเอนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ คนต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*