ท้องถิ่น

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-5

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 4 ก.พ.64 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบล คณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการแจ้งเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในอำเภอเมืองสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งซักซ้อม ทำความเข้าใจในมาตรการและแนวทางปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 28 มกราคม 2564 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกหน่วยปฏิบัติจะได้ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสร้างความเข้าใจ และสร้างการตระหนักรู้ ในมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ทุกๆ เรื่องตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ อย่างถูกต้อง กับ พี่น้องประชาชน, ร้านค้าสถานประกอบการ, บริษัทห้างร้าน ในทุกๆ หมู่บ้าน ทุกๆ ตำบล ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการได้รับทราบ และร่วมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

นอกจากนั้น ในที่ประชุม ยังได้แจ้งเรื่องมาตรการสำหรับจังหวัดที่ถูกกำหนดให้เป็น “พื้นที่ควบคุมสูงสุด” โดยให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ที่ประสงค์เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กำหนด ณ ที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่ที่เป็นที่พักอาศัย โดยแสดงเหตุผลความจำเป็น และให้อำเภอเก็บสำเนารวบรวมไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*