ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าฯสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%af%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99

ผู้ว่าฯสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งแรก

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 25645 ที่ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งแรก โดยมี นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายธนวัตน์ กล่ำพรหมราช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 36 คน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้มีการแนะนำตัว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และเลขานุการ นายก อบจ. สมุทรปราการ ประกอบไปด้วย นายสุนทร ปานแสงทอง เป็นรองนายก อบจ.สมุทรปราการ คนที่ 1 นายพิริยะ โตสกุลวงศ์ เป็นรองนายก อบจ.สมุทรปราการ คนที่ 2 และนายสมลักษณ์ ควรสงวน เป็นรองนายก อบจ.สมุทรปราการ คนที่ 3 พร้อมด้วย นายนิคม สมบุญมาก เลขานุการ นายก อบจ.สมุทรปราการ นายมนัส บุญอารีย์ เลขานุการ นายก อบจ.สมุทรปราการ และนายรัชชานนท์ ทองอร่าม เลขานุการ นายก อบจ.สมุทรปราการ

เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ที่ 1 ในที่ประชุมได้เสนอนายสมศักดิ์ เอี่ยมสะอาด สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ เขต 7 อ.เมืองฯ เป็นประธานสภาชั่วคราว นำคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ ทั้ง 36 คน กล่าวคําปฏิญาณตน จากนั้น เป็นการเสนอชื่อเลือกประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ โดยในที่ประชุมได้เสนอ นายสมควร ชูไสว สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ เขต 15 อ.เมืองฯ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายนิมิต เม่นมิ่ง สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ เขต 4 อ.พระประแดง เป็นรองประธานสภา คนที่ 1 และนายชนะ หงวนงามศรี สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ เขต 12 อ.เมืองฯ เป็นรองประธานสภา คนที่ 2 โดยมี นางสาววลัยพร บานแย้ม สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ เขต 6 อ.บางพลี เป็นเลขานุการสภา อบจ.สมุทรปราการ อย่างไรก็ตาม การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งแรก นั้นในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ทั้ง 5 วาระสำคัญ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*