สังคมท้องถิ่น

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ

%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 พร้อม คำแถลงนโยบายของนายก อบจ.สมุทรปราการ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (22 ก.พ.64) ที่ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมี นายสมควร ชูไสว ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ เป็นผู้เปิดการประชุมฯ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ แถลงนโยบายต่อสภาฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ รองประธานสภาฯ รองนายกสภา อบจ. เลขานุการ พนักงาน ข้าราชการ อบจ.สมุทรปราการ และสมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ ทั้ง 35 คน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการเปิดประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ ว่าด้วยระเบียบวาระ ที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ ที่ 2 เรื่อง ญัตติขอให้รับรองรายงานการประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ยังไม่แล้วเสร็จ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้ง นำเสนอข้อมูลและเสียงสะท้อนปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนผ่านสมาชิกสภาฯ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และคณะผู้บริหาร นำไปเป็นแนวทางเพื่อช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ

นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้อ่านคำแถลงนโยบายต่อสภาฯ รวมทั้งหมด 7 ด้าน ประกอบไปด้วย 1.นโยบายการพัฒนา ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 2.นโยบายการพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3.นโยบายการพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม 4.นโยบายการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ นำรายได้สู่จังหวัด เพิ่มรายได้ให้ประชาชน 5.นโยบายการพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.นโยบายการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว และ 7.นโยบายการพัฒนา ด้านการเมือง และการบริหาร โดยมี นางปทุมมาศ แก้วบัวสาย มารดา “ตู่” นันทิดา นายกอบจ. พร้อมพี่ชาย พี่สาว ร่วมนั่งฟังการแถลงนโยบายฯ และเป็นกำลังใจให้อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*