สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-14

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมพูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ก่อนการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปรการ ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศยกย่องสุดยอดชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ และ หน่วยงานหรือบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภท 5 รายการ และมอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน และอำเภอคุณธรรม ระดับต้นแบบ จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 16 แห่ง

จากนั้นเข้าสู่วาระการประชุม โดยในที่ประชุมได้รับทราบผลการขับเคลื่อนงานแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม และรับทราบความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 26 แห่ง รวม 97 โครงการ อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*