ผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-15

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564

ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ผลการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สทนช.) การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ (สทนช.) และรับทราบการประกาศรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีเขตปกครองในลุ่มน้ำ (สทนช.)

นอกจากนั้นคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประชุมพิจารณารายงานสถานการณ์น้ำ และการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2563/64 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 (สทนช.ภาค 2/หน่วยงานในพื้นที่) การจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำ (สทนช.) และพิจารณาการขอความเห็นต่อแผนงาน/โครงการที่จะเสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*