สังคมท้องถิ่น

นายกตู่-นันทิดา ประชุมใหญ่มอบนโยบายข้าราชการ ย้ำแผนงานเร่งด่วน แก้ 3 ปัญหา

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%88-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab

นายกตู่-นันทิดา ประชุมใหญ่มอบนโยบายข้าราชการ ย้ำแผนงานเร่งด่วน แก้ 3 ปัญหา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวสมุทรปราการ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ 8 มี.ค.64 นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร จัดการประชุมมอบนโยบาย แก่ข้าราชการ อบจ.ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยนางสาวนันทิดา ได้กล่าว เพื่อให้การบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน จะเร่งผลักดันการแก้ 3 ปัญหาใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วย ปัญหาความเดือดร้อนด้านสาธารณูปโภค ถนน หนทาง ไฟฟ้า น้ำประปา ปัญหาเรื่องขยะ ที่นับวันยิ่งมีมากยิ่งขึ้ นและเป็นเรื่องที่ อบจ.ต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน รวมทั้งผลักดันในพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุมทั้งจังหวัด

ปัญหาของเยาวชนเรื่องยาเสพติดและปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยจะเร่งส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนมีสถานที่ในการแสดงออก และใช้เวลาว่างมาทางด้านดนตรีและกีฬา รวมถึงเดินหน้าโครงการศูนย์สังคีตศิลป์ พร้อมกันนี้ ยังได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสังกัดทุกคน โดยให้ความสำคัญในเรื่องการแต่งกาย การมาปฏิบัติราชการ การปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงาน และผู้มาติดต่อราชการ การรักษาความลับของทางราชการ รวมถึงเน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เอาใจใส่ ยึดมั่นในกฎระเบียบแบบแผนของทางราชการ ดังนั้น จากนี้ไปอีก 4 ปี ฝ่ายบริหารจึงขอความร่วมมือจากเพื่อนพี่น้องข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของ อบจ.ร่วมกันขับเคลื่อนแผนงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*