สังคมท้องถิ่น

ผู้ว่าฯสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิดค่ายโครงการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%af%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87-2

ผู้ว่าฯสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิดค่ายโครงการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอบางพลี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อเวลา 10.00 น.bวันที่ 11 มี.ค.64 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางพลี จัดโครงการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอบางพลี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ศาลาการเปรียญวัดราษฏร์นิยมธรรม (วัดคลอง 4) ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ระหว่างวันที่ 5-16 มีนาคม 2564 โดยมี นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พระครูสถิตปุญญานุวัฒน์ (หลวงพ่อบุญเอิบ) เจ้าอาวาสวัดราษฏร์นิยมธรรม นายภูธนะ ชมพูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลี เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางพลี เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด เข้าร่วมพิธี

สำหรับ การจัดกิจกรรมโครงการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอบางพลี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ ลด ละ การใช้ยาเสพติดจนสามารถหยุดหรือเลิกยาเสพติดได้โดยการใช้ หลักการให้ความรัก ความเมตตา เสมือนพ่อปกครองลูกในการดำเนินการ 2. เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนความคิด ทัศนคติค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้แสดงออกมา ได้อย่างเหมาะสมและมีแรงกระตุ้นให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่วางไว้ 3. เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพร่างกายและสภาพจิตใจให้เข้มแข็ง สามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในชีวิต และ สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ 4. เพื่อคืนคนดีกลับสู่สังคม เป็นขวัญให้กับครอบครัว สังคม และเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางพลี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงได้ให้ความสำคัญในการนำผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษาในรูปแบบของค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งสามารถคืนคนดีกลับสู่สังคมได้ เป็นจำนวนมาก อีกทั้ง มีการให้ความรู้และการป้องกันตัวเองให้มีทักษะต่างๆ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือ ในด้านต่างๆ เช่น การฝึกอาชีพ การห้ำแนะแนวในด้านของอาชีพสำหรับผู้ที่ว่างงานและผู้ที่ต้องการมีอาชีพเสริมเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อีกทาง สร้างความมั่งคั่ง ยังยืน ให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมสืบไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*