สังคมท้องถิ่น

จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99

จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 10/2564

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.30.น ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 10/2564 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในจังหวัดสมุทรปราการ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และรับทราบผลการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มีข้อเน้นย้ำ ข้อสั่งการในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1.มาตรการจังหวัดพื้นที่ควบคุม 1.1 ขอเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มีความเข้าใจ และรับรู้ว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19) การรู้จักป้องกันตนเองโดยเว้นระยะห่างระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย เมื่อพบผู้คนหรือร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ การวัดอุณหภูมิและการเฝ้าสังเกตอาการ มีการติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ/หมอชนะ” 1.2 ให้อำเภอทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ขอความร่วมมือกำชับให้ผู้ดูแลหรือเจ้าของตลาด ร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการหรือแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด 1.3 ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ซึ่งการกระทำ ดังกล่าว จะเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 2.มาตรการจังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันยังคงใช้ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ฉบับที่ 4 ขอเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการได้ยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้ใช้ประกาศฉบับนี้ไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*