ผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 12/2564

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-17

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมปากน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 12/2564 โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ, นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

สำหรับวาระการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเน้นย้ำการปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และคณะกรรมการฯ ได้รับทราบค่าใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ

ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณามอบหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดหาอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ถูกกักในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย (Quarantine) (โควิด-19) แผนการให้บริการวัคชีนโควิด 19 ปี 2564 และพิจารณาแผนการเฝ้าระวังโรค COVID-19 Active Survey

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*