สังคมท้องถิ่น

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR หน้าบ้านน่ามอง

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%88

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR หน้าบ้านน่ามอง ปลูกต้นพุทธรักษา จำนวน 80 ต้น

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 29 มี.ค.64 ที่บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายสุภิ ภูแก้ว ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดกิจกรรม CSR หน้าบ้านน่ามอง ปลูกต้นพุทธรักษา จำนวน 80 ต้น ตามแนว ริมคลองบริเวณด้านหน้า บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) โดยหลักการและเหตุผล เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วม ในการพัฒนา มีความร่วมมือร่วมใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมไปถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงามและเกิดความประทับใจ จึงได้จัดทำโครงการ หน้าบ้านน่ามอง มีภูมิทัศน์ ตลอดจน สภาพแวดล้อมที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และส่งผลดีทั้งต่อสุขภาพกาย จิตใจของพนักงานและบุคคลภายนอก

โดยมีวัตถุประสงค์ ตัวชีวิตความสำเร็จ 1. เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ ให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม บริษัท น่าอยู่ หน้าบริษัท น่ามอง 2. เพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ มีภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้เกิดความร่มรื่น ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต และส่งผลดีทั้งต่อสุขภาพกาย จิตใจของพนักงาน ตามนโยบาย “โครงการ หน้าบ้าน น่ามอง” โดย ทางสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู และบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์ ในการตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตให้ปลูกต้นพุทธรักษา บริเวณด้านหน้า บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร และพนักงาน บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรม CSR หน้าบ้านน่ามอง กันอย่างคึกคัก

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*