ศาสนาและการศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97-2

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาเสริมสวย-ตัดผม ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 5 วิทยาลัยสำรพัดช่างสมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองสมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาเสริมสวย-ตัดผม ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายสมพร ชูทอง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน และนางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ในนามคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมด้วย นายวิชา สมบูรณ์ศักดิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส.ซี เสรีชัย บิวตี้ จำกัด ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร คณะอาจารย์ ด้านเสริมสวย-ตัดผม จากภาคเอกชนและรัฐบาล เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันฯ ครั้งนี้

สำหรับการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาเสริมสวย-ตัดผม ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือของผู้เรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาเสริมสวย-ตัดผม //2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีและความภาคภูมิใจต่ออาชีพที่เรียน //3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์จุดเด่นของการศึกษาด้านวิชาชีพของอาชีวศึกษา และ 4. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลกยุคปัจจุบันและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในสายอาชีพที่เรียน ซึ่งการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาเสริมสวย ตัดผม ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งนี จัดการแข่งขัน 3 ประเภท คือ 1. การออกแบบทรงสุภาพบุรุษ ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ //2. การออกแบบผมสตรี ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี และ 3. การออกแบบผมสตรี ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เอส.ซี เสรีชัย บิวตี้ จำกัด ในการสนับสนุนด้านต่างๆ ในการจัดการแข่งขัน และยังได้รับความร่วมมือจากคณะอาจารย์ ด้านเสริมสวย-ตัดผม จากภาคเอกชนและรัฐบาล ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ ครั้งนี้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*