สังคมท้องถิ่น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab-2

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2564 และมอบทุนอุปการะเด็ก จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ โดยมีพระครูวิมลศุภการ เจ้าอาวาสวัดด่านสำโรง เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งนี้

จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยเหลือเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เพื่อให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

สำหรับปี พ.ศ. 2564 จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนดังกล่าว โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคสบทบกองทุน เป็นจำนวนเงินกว่า 386,000 บาท

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*