ทันข่าว

นายอำเภอเมืองฯ เป็นประธานเปิด”ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด”

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%af-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98

นายอำเภอเมืองฯ เป็นประธานเปิด ”ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด” อำเภอเมืองสมุทรปราการ รุ่นที่ 1 พ.ศ.2564

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 1 มี.ค.64 ที่ศาลาการเปรียญวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด” อำเภอเมืองสมุทรปราการ รุ่นที่ 1 พ.ศ.2564 โดยมี ปลัดทรงฤทธิ์ สามารถ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.บางปู นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการตลอดจน ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุขอำเภอเมือง เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอเมือง เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองสมุทรปราการ และผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน โดยได้รับความเมตตา จากพระมหาสมิทธ์ โชติโก เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ให้ความอนุเคราะห์ ในเรื่องของสถานที่

สำหรับ การจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด”อำเภอเมืองสมุทรปราการ รุ่นที่ 1 พ.ศ.2564 ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามขบวนการบำบัด แก่ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในอำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 29 มีนาคม ถึง 9 เมษายน 2564 เป็นระยะเวลา 12 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รับการบำบัดฟื้นฟู ทั้งด้านทางกาย จิต สังคม ให้ได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐานและต่อเนื่อง โดยมีทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองสมุทรปราการ มีความมุ่งหวังว่า เมื่อเสร็จสิ้นขบวนการบำบัดแล้ว ผู้เข้าค่ายฯ ทุกคน จะได้รับการดูแลช่วยเหลือในฐานะผู้ป่วยตามมาตรฐานการบำบัดฟื้นฟู ให้โอกาสกลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน โดยสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติสุข ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*