ศาสนาและการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดการอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%95%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8-2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดการอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่น 1

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 เม.ย. 64 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดการอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 1 โดยมีนายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยที่ดี” และนางสาวพิมพ์ใจ เสือประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ คำนู, นายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์กลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายณัฐพล นุชอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมฯ

ทั้งนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุตั้งแต่ปี 2563-2564 ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู เป็นไปอย่างมีระบบ และเป็นมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์การจัดอบรมคือเพื่อให้ครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นครูที่ดี ตลอดจนเพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจ และประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 1 มีครูผู้ช่วย เข้ารับการพัฒนา จำนวน 70 คน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*