ศาสนาและการศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ประสานงานดำเนินการจัดพิธีเปิดงานการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97-3

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ประสานงานดำเนินการจัดพิธีเปิดงานการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 เม.ย.64 ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ประสานงานดำเนินการจัดพิธีเปิดงานการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายรังสรรค์ ยังน้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยกาญจนาภิเษก สมุทรปรากร รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดงาน และนางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ในนามคณะกรรมการดำเนินงานฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ คณะครู อาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ครั้งนี้

นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ กล่าวว่า การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างเยาวชนอาชีวศึกษา ให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ คิดค้น สร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ขึ้น //2. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน และพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกยุคปัจจุบัน และ 3. เพื่อคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประกวดและแข่งขันในระดับภาค ต่อไป ซึ่งมีสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 6 สถานศึกษา และมีประเภทการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 9 ประเภทผลงาน คือประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 13 ผลงาน, ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ จำนวน 18 ผลงาน, ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน จำนวน 6 ผลงาน, ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 12 ผลงาน, ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ จำนวน 4 ผลงาน, ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ จำนวน 8 ผลงาน, ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ จำนวน 11 ผลงาน, ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 4 ผลงาน และประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ จำนวน 3 ผลงาน โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*