ศาสนาและการศึกษา

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดงานเปิดห้องเรียนสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Symposium Day

%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%b2

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดงานเปิดห้องเรียนสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Symposium Day ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 7 เม.ย.64 โรงเรียนสาธิตบางนา ถนนสันตินคร เทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ จัดงานเปิดห้องเรียนสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Symposium Day ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้กิจกรรม Open Class (Best Practices) ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกในพิธี โดยมีนายภาคินัย สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย อาจารย์พันตรี ดร.ราเชน มีศรี องคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะคุรุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.นาฎฤดี จิตรรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุจิปุลิ, นายสายัณห์ ต่ายหลี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ และนายจิรพงษ์ สุจิรา ขวัตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมงาน โดยมี นางรัตนาวดี เสนาดิสัย ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตบางนา นายพันธ์นิวัติ ศรีไกรวิน รองผู้จัดการโรงเรียนสาธิตบางนาด้านพัฒนาการเงินและบัญชี ตลอดจน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตบางนา ร่วมให้การต้อนรับ

โรงเรียนสาธิตบางนา เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาและการเรียนรู้ของผู้เรียนภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “โรงเรียนพหุภาษา พัฒนาภาวะผู้นำ ประกันความสำเร็จผู้เรียน เทียบเคียงมาตรฐานโลก” โดยนำกระบวนการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมด้วยหลักการและกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC) ในการจัดการเรียนรู่สู่ระดับคุณภาพมาตรฐานโลก สำหรับ ในปีการศึกษา2563 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม ประกอบด้วย การเปิดห้องเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในระดับประถมมัธยมศึกษา การประชุมสะท้อนคิด จากการเปิดห้องเรียนจากคณะวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา ประธานกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Thailand Principal Forum) ตลอดจนกิจกรรมที่ตกผลึกจากการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมี โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเปิดห้องงเรียน สะท้อนคิด เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 15 โรงเรียน มีนักวิชาการ ผู้บริหาร เข้าร่วม.จำนวน 40 คน

สำหรับงานเปิดห้องเรียนสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Symposium Day ในครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม เป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความสนใจในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CO-5 STEPsโดยบูรณาการ การสร้างเสริมอุปนิสัยความเป็นผู้นำ(7habits) ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยบรรยากาศภายในงาน ได้มีการแสดงพิธีเปิด ชุดการแสดงสี่ภาค และการแสดง Martial Art

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*