ศาสนาและการศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดพิธีมอบประกาศนีบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97-4

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดพิธีมอบประกาศนีบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 377 คน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ที่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายลิขิต สิมลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ กล่าวรายงานดำเนินการพิธีมอบประกาศนียบัตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ของวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับมอบประกาศนียบัตร

สำหรับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสถาบันสร้างภูมิปัญญาด้านวิชาชีพที่หลากหลาย มุ่งพัฒนาผู้เรียนและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีสมรรถนะตามความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งในปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ให้บริการวิชาชีพแก่ประชาชน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช., หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. และหลักสูตรวิชีพระยะสั้นที่หลากหลาย โดยการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 นี้ เพื่อให้เป็นเกียรติศักดิ์ศรี และสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติศืษย์เก่าดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ และเพื่อสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จำนวน 73 คน เข้าร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตร จำนวน 47 คน, หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จำนวน 28 คน เข้าร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตร จำนวน 22 คน, และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 2,258 คน เข้าร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตร จำนวน 308 คน รวมมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 2,329 คน เข้าร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตร จำนวน 377 คน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*