ท้องถิ่น

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดสมัยประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1-2

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดสมัยประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 7 เม.ย.64 ที่ห้องประชุม ชั้น 4 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายสมควร ชูไสว ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมี นายนิมิต เม่นมิ่ง นายชนะ หงวนงามศรี รองประธานสภา อบจ.พร้อมด้วย นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายสุนทร ปานแสงทอง นายพิริยะ โตสกุลวงศ์ นายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายก อบจ.สมุทรปราการ นายธนวัตน์ กล่ำพรหมราช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจน เลขานุการ พนักงาน ข้าราชการ อบจ.สมุทรปราการ และสมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ เข้าร่วมประชุม

สำหรับ การประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ มีระเบียบวาระ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง ญัตติขอให้รับรองรายงานการประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของ อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่อง ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภา อบจ. ที่เลือกกันเองเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดฯ จำนวน 5 คน เรื่อง ญัตติการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภา อบจ. เป็นคณะกรรมการพัฒนา อบจ.สมุทรปราการ จำนวน 3 คน เรื่อง ญัตติการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภา อบจ. เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา อบจ.สมุทรปราการ จำนวน 3 คน ตลอดจน เรื่อง ญัตติการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ การศึกษาของ อบจ.สมุทรปราการ จำนวน 1 คน และเรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบจ. ในคณะกรรมการข้าราชการ อบจ. สมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*