สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 13/2564

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-19

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 13/2564 โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งนายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ เน้นย้ำการปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และรับทราบแนวการปรับเปลี่ยนรูปแบบการกักกันในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาค่าใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ ผลการดำเนินงานและแผนการให้บริการวัคซีนโควิด-19 และมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*