ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8-8

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานตาม พรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ผลการดำเนินงานของผู้ทรงคุณวุฒิ 5 กลุ่ม ได้แก่ หมอพื้นบ้าน องค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย นักวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายยาแผนไทย ผู้ปลูกหรือผู้แปรรูปสมุนไพร ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผลการดำเนินงานการส่งเสริมแพทย์แผนไทยและสมุนไพรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และรับทราบผลการดำเนินงานการส่งเสริมแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และการดำเนินการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาผลการดำเนินงานตาม พรบ.คุ้มครองและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 พร้อมทั้งหารือการดำเนินงานปลูกกัญชาทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจ และการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่ด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*