อาชญากรรม

ผลการตรวจพบ การกระทำความผิดประจำเดือนมีนาคม 2564

%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%9a-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2

ตามที่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายให้การเร่งรัดปราบปรามการ ลักลอบและหลีกเลี่ยงนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดพร้อมหน่วยปฏิบัติการวางแผนตรวจค้นจับกุมอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ เพื่อสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สินค้าเกษตร น้ำมัน ยาเสพติด IPRs และสินค้าละเมิดอนุสัญญา CITES โดยสืบสวนหาข่าวและออกลาดตระเวนด้วยรถยนต์ ตรวจค้นรถบรรทุก โกดัง แหล่งจำหน่าย สถานที่เก็บรักษาที่เชื่อได้ว่ามีของผิดกฎหมายเก็บซุกซ่อนอยู่ อีกทั้งยังมีแผนการป้องกันและปราบปรามสินค้าดังกล่าวในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงในการลักลอบนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ มีการบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิทหาร กอ.รมน. ป.ป.ส. บช.ปส. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สถานทูตต่าง ๆ องค์การตำรวจสากล (Interpol) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (Drug Enforcement Administration: DEA) เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวระหว่างกันสำหรับผลการตรวจพบการกระทำผิดตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 2,585 คดีคิดเป็นมูลค่ารวม 168.64 ล้านบาท ในส่วนของผลการตรวจพบการกระทำผิดตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 มีจำนวน 14,312 คดีคิดเป็นมูลค่ารวม 1,204.93 ล้านบาทผลงานที่น่าสนใจในช่วงเดือนมีนาคม 2564 มีดังนี้ 1. ผลการจับกุมยาเสพติด 1.1 การจับกุมยาเสพติดให้โทษประเภทโคคาอีน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร โดยชุดปฏิบัติการ AirportInterdiction Task Force: AITF และสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพบผู้โดยสารเดินทางเข้ามาในรูปแบบของผู้ลักลอบขนยาเสพติด จึงได้ทำการตรวจสอบ พบยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคคาอีน) ซุกซ่อนอยู่ในปกหนังสือ เสื้อกันหนาว กระเป๋าถัก และช่องลับของกระเป๋าเดินทาง น้ำหนัก 10,860 กรัม มูลค่า32.5 ล้านบาท 1.2. การจับกุมยาเสพติดให้โทษประเภท เอ็กซ์ตาซี่เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ปส.3 เจ้าหน้าที่ศรภ.กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ทำการตรวจยึดพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ จำนวน 1 หีบห่อ ต้นทางต่างประเทศ ณ จุดตรวจคัดไปรษณีย์ภัณฑ์ศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพฯหัวลำโพงแขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ผลการเปิดตรวจพบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เอ็กซ์ตาซี่) ซุกซ่อนมาในกล่องนมผง น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 2.133 กิโลกรัม มูลค่า 10 ล้านบาท ทั้งนี้สถิติการตรวจยึดยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในเดือนมีนาคม 2564 มีจำนวน 23 คดี มูลค่า 66.87 ล้านบาท สำหรับสถิติตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 มีจำนวน 95 คดี มูลค่า 674.5 ล้านบาท 2. การจับกุมบุหรี่ บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 กรมศุลกากรร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารพราน ร้อย.ทพ.นย.521 และเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี ทำการลาดตะเวนในพื้นที่บริเวณท้ายตลาดชายแดนบ้าน แหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี พบบุหรี่ต่างประเทศ จ านวน 4,900 ซอง มูลค่า 490,000 บาท ทั้งนี้สถิติการจับกุมบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในเดือนมีนาคม 2564 ได้แก่ 1. บุหรี่ จำนวน 104 คดี มูลค่า 9.2 ล้านบาท 2. บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์ จำนวน 148 คดี มูลค่า 1.18 ล้านบาท สำหรับสถิติตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 ได้แก่ 1. บุหรี่ จำนวน 370 คดี มูลค่า 100.3 ล้านบาท 2. บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์ จำนวน 320 คดี มูลค่า 8.6 ล้านบาท

  1. การจับกุมสินค้าเกษตร 3.1 กระเทียม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 กรมศุลกากร โดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนปราบปรามเคลื่อนที่เร็ว ได้ทำการตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งบริเวณพื้นที่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีพบกระเทียม มีเมืองกำเนิดต่างประเทศ ขณะทำการตรวจค้นไม่มีเอกสารหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรมาแสดง จำนวน 10 ตัน มูลค่า 400,000 บาท 3.2 มะพร้าว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 กรมศุลกากร ได้ตรวจค้นรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ บริเวณปั๊มบางจาก ถ.สายเอเชียหมายเลข 41 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎ์ธานี พบมะพร้าว มีเมืองกำเนิด ต่างประเทศ ขณะทำการตรวจค้นไม่พบเอกสารการผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง จำนวนประมาณ 12,000 ผล มูลค่าประมาณ 120,000 บาท ทั้งนี้ สถิติการตรวจจับสินค้าเกษตรในเดือนมีนาคม 2564 มีจำนวน 94 คดี มูลค่า 4.9 ล้านบาท สำหรับสถิติตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 มีจำนวน 321 คดี มูลค่า 23.2 ล้านบาท
  2. การจับกุมเนื้อโค กระบือ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 กรมศุลกากร ท าการตรวจค้นรถยนต์บรรทุก 12 ล้อ บริเวณศูนย์กระจายสินค้า ถนนสายเอเชียหมายเลข 41 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎ์ธานี พบเนื้อกระบือแช่แข็ง ซึ่งของดังกล่าวมีเมืองกำเนิดต่างประเทศ ขณะทำการตรวจค้นไม่พบเอกสารการผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง จำนวน 301 กล่อง น้ำหนัก 6,388 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 706,000 บาท ทั้งนี้ สถิติการตรวจจับเนื้อโค กระบือ ในเดือนมีนาคม 2564 มีจำนวน 7 คดี มูลค่า 1.7 ล้านบาท สำหรับสถิติตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 มีจำนวน 31 คดี มูลค่า 7.5 ล้านบาท
  3. การจับกุมน้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 กรมศุลกากรตรวจสอบรถบรรทุกน้ำมันต้องสงสัย จำนวน 1 คัน บริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ผลการตรวจสอบพบน้ำมันดีเซล มีเมืองกำเนิดต่างประเทศ ขณะทำการตรวจค้นไม่มีเอกสารหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรมาแสดงประมาณ 20,000 ลิตร มูลค่า 300,000 บาท ทั้งนี้ สถิติการจับกุมน้ ามันเชื้อเพลิง ในเดือนมีนาคม 2564 ประเภทน้ำมันดีเซลจำนวน 26 ราย 22,394 ลิตร มูลค่า 349,559 บาท ประเภทน้ำมันเบนซิน จำนวน 14 ราย 4,170 ลิตร มูลค่า 118,755 บาท สำหรับสถิติตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 ประเภทน้ำมันดีเซล จำนวน 106 ราย 88,529 ลิตร มูลค่า 1,794,935 บาท ประเภทน้ำมันเบนซิน จำนวน 46 ราย 11,660 ลิตร มูลค่า 303,938 บาท
0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*