สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-22

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ครั้งที่ 12/2564

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 11/2564 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์ และรับทราบผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา โดยมีประเด็นที่สำคัญในการประชุม อาทิ การรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ, การช่วยเหลือประชาชน ภาคธุรกิจต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ, การคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าออกจังหวัดสมุทรปราการ ยังคงมาตรการเข้มอย่างต่อเนื่อง, การเฝ้าระวังและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรายงานข่าวคนแปลกหน้าเดินทางเข้ามาในชุมชน, การเฝ้าระวังป้องกันและรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการป้องกันตัวเอง “การ์ดอย่าตก”

โดยจังหวัดสมุทรปราการ ได้ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น และได้ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 1. ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนได้ทราบถึงมาตรการต่างๆ อย่างทั่วถึงผ่านทุกช่องทาง //2. ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางหากไม่จำเป็น ต้องประเมินความเสี่ยงของตนเอง //3.เมื่อตรวจหาเชื้อแล้วควรเน้นการป้องกันตนเองตลอดเวลา โดยสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ แยกของใช้ ห้องนอน ห้องน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้กับคนในบ้าน และหลีกเลี่ยงการเดินทางเพื่อป้องกันการติดเชื้อไปสู่ชุมชน นอกจากนั้นประชาชนทั่วไปควรป้องกันตนเองโดยสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร กินร้อน-ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ล้างมือบ่อยๆ ไม่เข้าไปในสถานที่ที่มีคนแออัด

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*