สังคมท้องถิ่น

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เน้นนโยบายเร่งด่วน ดำเนินการพัฒนาเมืองแพกษาใหม่ 5 ด้าน

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 11 พ.ค.64 ที่ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ นายภักต์ บุญเสริม ประธานสภาเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ และคณะผู้บริหารฯ โดยมี นายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯ พร้อมด้วย นายไพรัตน์จั่นมุ้ย รองประธานสภาฯ นายอนุรักษ์ ผ่องโอสถ ปลัดเทศบาลฯ ฐานะเลขานุการสภาฯ โดยมีนายบุญธรรม อินทรแย้ม นายณัฐพล บุญริ้ว นางสาวศิริพร ทับคล้าย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ นางสาวมยุรี ทรงวัฒนาสกุล และนายธนกร พลีเกตุ เลขานุการนายกเทศมนตรี ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ทั้ง 18 คน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

สำหรับ การประชุมสภาเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ ว่าด้วยระเบียบวาระ ที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ ที่ 2 เรื่อง ญัตติขอให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่2564 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ พร้อมทั้ง คัดเลือกคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ตลอดจน นำเสนอข้อมูลและเสียงสะท้อนปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนผ่านสมาชิกสภาฯ เพื่อให้นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ และคณะผู้บริหาร นำไปเป็นแนวทางเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ โดยนายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ได้กำหนดนโยบายต่อสภาเทศบาล เป็นนโยบายเร่งดำเนินการพพัฒนาเมืองแพรกษาใหม่ ในช่วงเวลา 4 ปี ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล และรวมถึงการบริหารเรื่องที่สำคัญจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยได้กำหนดนโยบายไว้ 5 ด้าน ดังนี้

  1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นนโยบายที่มุ่งสร้างความสะดวกสบายที่ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลฯ พึงจะได้รับโดยเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ยังเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาด้านอื่นๆ อีกด้วย โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้ สานต่อโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพานในเขตเทศบาล ทั้งระบบให้ได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงกันเพื่อความสะดวกของประชาชนในการสัณจรให้มีเส้นทางลัดในการระบายรถจากถนนเมนเพิ่มมากขึ่น พัฒนาและบูรณะระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เช่น ก่อสร้างเขื่อนตามคลองสำคัญ ขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ำสาธารณะหากเกิดสถานการณ์ น้ำท่วม จะได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เร่งดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึงในเขตเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่
  2. นโยบายการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นในการยกระดับและพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการดำรงชีพ ดดยการสนับสนุนให้มีการจัดอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนตามชุมชนต่างๆ จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ตามที่ระเบียบกำหนดอย่างทั่วถึง รวมทั้งสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและเข้าถึงบริการจากรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา นันทนาการ ให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น สนับสนุนนโยบายของรัฐในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาระบบปฏิบัติการในด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อปพร.ชรบ. และฝ่ายความมั่นคงเพื่อความปลอดภัย
  3. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมรวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ประชาชนมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กๆ ให้เด็กมีโอกาสได้เรียนในสถานที่ ที่เหมาะสม ให้การสนับสนุนกิจกรรมและอุดหนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษาต่างๆ ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญต่อการจัดงานประเพณีประจำท้องถิ่น รวมทั้งงานเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญของสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์
  4. นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นนโยบายที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและคนในครอบครัว รู้เท่าทัน สามารถป้องกันตัวเองจากโรคระบาดได้ ส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย และป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและโรงเรียนอย่างถั่วถึง เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและพัฒนาบุคลากรในการปฎิบัติหน้าที่ด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่สาธารณประโยชน์ มุ่งส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีและสวยงามน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  5. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการบริหารงานของเทศบาล โดยยึดหลักธรรมาภิบาลสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน พัฒนาข้าราชการการเมืองและบุคลากร โดยการส่งเสริมการอบรมการศึกษาดูงาน ส่งเริมและพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนต่างๆ และของเทศบาล เร่งรัดสานต่อโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล โดยการให้ความรู้กับประชาชนถึงความสำตัญของการชำระภาษีและการจัดเก็บภาษีต่างๆ
    โดยบรรยากาศในห้องประชุมสภา มี นายชนะ หงวนงามศรี สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ เขต 12 อำเภอเมืองฯ และนางสาวมณิฐกานต์ บุญริ้ว สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ เขต 11 อำเภอเมืองฯ เดินทางมาร่วมรับฟังการแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาของนายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ทั้ง 18 คน อีกด้วย
0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*