ท้องถิ่น

นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลฯ พร้อมพัฒนาเทศบาลตำบลเทพารักษ์

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1

นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลฯ พร้อมพัฒนาเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ด้วยการบริหารงานภาครัฐ ยุคใหม่

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 พ.ค.64 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ชั้น 3 อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ สภาเทศบาลตำบลเทพารักษ์ จัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี นายสุนทร ฉ่ำชื่น ประธานสภาเทศบาลตำบลเทพารักษ์ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ นายชาตรี อยู่วัฒนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ นายมงคล โชคพิทักษ์สมบัติ ปลัดเทศบาลตำบลเทพารักษ์ นายพันธสิทธิ์ พรหมฤทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายธนะสิทธิ์ วงษ์แก้วบุญเรือน รองประธานสภาฯ นายภัทรวัตน์ ลำภา เลขานุการสภาฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพารักษ์ จำนวน 12 คน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

โดยระเบียบวาระที่ 1 ประธานสภาเทศบาล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การเปิดประชุมสภา ในครั้งนี้ มีวาระ แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลของนายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ โดยมีการลงมติ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2562 มาตรา 48 วรรคแรก รวมทั้ง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกเทศบาล เป็นคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2568 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 พร้อมแต่งตั้งนายภัทรวัตน์ ลำภา เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเทพารักษ์ โดยระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 พฤษาคม 2564 จากนั้น เป็นระเบียบวาระที่ 3 นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาล โดยได้กำหนดนโยบาย ที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ให้เป็นเทศบาล ที่น่าอยู่ ประชาชนในท้องถิ่นมีความสุข มีความเจริญก้าวหน้า ในทุกๆ ด้าน ด้วยการบริหารงานภาครัฐยุคใหม่ ไว้ 6 ด้าน คือ

1.ด้านการเมืองและการบริหาร โดยให้เกิดความเสมอภาค ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง พัฒนาจัดทำบริการสาธารณะเพื่อให้สามารถให้บริการประชาชน ด้วยความสะดวกรวดเร็วถูกต้องเสมอภาค โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยระบบ สมาร์ทซิตี้ บวกกับไอทีซี โวลูชั่น เชื่อมต่อส่วนกลางด้วยกล้อง ซีซีทีวีทุกชุมชน // 2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต้องพัฒนาให้ได้มาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม, // 3..ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมีเรื่องของการศึกษา สุขภาพอนามัย และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ให้ประชาชน, // 4. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมุ่งเน้นป้องกันเหตุ ตามอำนาจหน้าที่ ติดตั้งปรับปรุงระบบกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมจุดเสี่ยงอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ ชุมชน ติดตั้งไฟส่องสว่าง จัดตั้งหน่วยเทศกิจ ของเทศบาลฯ ส่งเสริมการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด // 5. ด้านสิ่งแวดล้อม ต้องดูแลลดมลภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว // 6. ด้านเศรษฐกิจ เป็นนโยบายมุ่งเพิ่มรายได้ของประชาชนให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ฝึกอาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งในแต่ละด้านยังมีเนื้อหารายละเอียด ที่ต้องดำเนินการ อีกมากมาย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*