ท้องถิ่น

นายกเทศบาลนครสมุทรปราการ แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาล ฯ พร้อมพัฒนาเมืองปากน้ำ 4 ด้าน

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 14 พ.ค.64 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 2 อำเภอเมือง สมุทรปราการ โดยมี นายโฆสิต สงวนสัตย์ ประธานสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี นางประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายสหัส ตู้จินดา,นายสมนึก เตรณานนท์, นายธนเสฏฐ์ อุดมวงศ์ยนต์ และนายสรวิศ เต่าทอง รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นางศรีประไพ กาญจนกันทร นายศิวัช บัวสด นางอรอนงค์ พฤทธิ์สรวิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสาวชนิตา เกษมโกสินทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายสมยศ อ้นโต รองประธานสภาฯ นายจิระวัฒน์ บัวสด เลขานุการสภาฯ ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ทั้ง 24 คน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

โดยระเบียบวาระที่ 1 ประธานสภาเทศบาลฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การเปิดประชุมสภา ในครั้งนี้ มีวาระ แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลฯ ของนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ โดยมีการลงมติ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 มาตรา 48 ทศ.โดยระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 จากนั้น เป็นระเบียบวาระที่ 3 นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลฯ 4 ด้าน คือ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ถนน ตรอก ซอย บำรุงรักษารวมถึงการทำเพิ่มเติม จัดให้มีไฟฟ้าแสงจันชุมชน เพิ่มเติม และบำรุงรักษาของเดิมให้การได้อยู่เสมอ 2. ด้านการศึกษา ส่งเสริมให้บุตร หลาน เยาวชน มีโอกาสเข้าเรียนทุกคนตามสิทธิแห่งรัฐธรรมนูญ สนับสนุน จัดให้มีครูเพียงพออัตราส่วนของนักเรียน รวมถึงจัดให้มีห้องเรียนเพียงพอ นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช่ในการเรียน การสอนมากขึ้น สนับสนุนโรงเรียน พัฒนาไปสู่หลักสูตรนานาชาติอย่างเหมาะสม และยังคงนโยบายเดิมที่ได้ดำเนินการมาถึง 12 ปี เช่น เรียนฟรี อาหารกลางวัน และดื่มนมฟรี 3. ด้านสิ่งแวดล้อม จัดให้มีพื้นที่สีเขียว ลานกีฬา ลานพักผ่อนในชุมชน ฟื้นฟู ระบบคูคลอง ทัศนียภาพ ความสะอาด รองรับการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการประสานงานกับท้องถิ่นใกล้เคียง สนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.สมุทรปราการ และ 4. ด้านสาธารณสุขและอนามัย ส่งเสริมบทบาท อสม.ในการดูแลสุขภาพประชาชน โดยการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์พื้นฐาน และสนับสนุนกลุ่มสตรีให้เข้มแข็ง ส่งเสริมบทบาทชุมชน หน่วยงานสาธารณสุข จัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการชุมชน โดยใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดำเนินตามนโยบายเดิมที่ดีอยู่แล้วเดิม เช่น โครงการอาหารปล่อยภัย ตลาดสะอาด เป็นต้น พร้อมทั้งว่างแนวทางการบริหารจัดการตลาดเชิงท่องเที่ยวเทศบาลนตรสมุทรปราการ บริเวณถนนท้ายบ้าน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*