อาชญากรรม

ผลการตรวจพบการกระทำความผิดประจำเดือนเมษายน 2564

%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2

ตามที่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายให้การเร่งรัดปราบปราม การลักลอบและหลีกเลี่ยงนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดพร้อมหน่วยปฏิบัติการวางแผนตรวจค้นจับกุมอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ เพื่อสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สินค้าเกษตร น้ำมัน ยาเสพติด IPRs และสินค้าละเมิดอนุสัญญา CITES โดยสืบสวนหาข่าวและออกลาดตระเวนด้วยรถยนต์ ตรวจค้นรถบรรทุก โกดัง แหล่งจำหน่าย สถานที่เก็บรักษาที่เชื่อได้ว่า มีของผิดกฎหมายเก็บซุกซ่อนอยู่ อีกทั้งยังมีแผนการป้องกันและปราบปรามสินค้าดังกล่าวในช่วงเวลา ที่มีความเสี่ยงในการลักลอบนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ มีการบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทหาร กอ.รมน. ป.ป.ส. บช.ปส. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สถานทูตต่าง ๆ องค์การตารวจสากล (Interpol) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (Drug Enforcement Administration: DEA) เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวระหว่างกัน สำหรับผลการตรวจพบการกระทำผิดตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 1,776 คดี คิดเป็นมูลค่ารวม 285.24 ล้านบาท ผลงานที่น่าสนใจในช่วงเดือนเมษายน 2564 มีดังนี้

1. ผลการจับกุมยาเสพติด
1.1. การจับกุมยาเสพติดให้โทษประเภทเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า)
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 กรมศุลกากรโดยด่านศุลกากรหนองคาย ร่วมกับกองกาลังสุรศักดิ์มนตรี ตารวจน้าหนองคาย ตารวจตรวจคนเข้าเมือง กองทัพเรือ กอ.รมน. หนองคาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทาการตรวจค้นรถบรรทุกน้ามันต้องสงสัยซึ่งวิ่งเข้ามา ในราชอาณาจักรไทยผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ผลการตรวจค้น พบหีบห่อสีดาขนาดใหญ่ จานวน 9 หีบห่อ ซุกซ่อนอยู่ในแท้งก์น้ำมันเปล่า เมื่อเปิดหีบห่อ พบเป็นยาบ้า 180 ก้อน แต่ละก้อนจะมียาบ้าบรรจุในถุงพลาสติกบรรจุถุงละ 200 เม็ด รวมจานวนยาบ้าทั้งหมด 1,800,000 เม็ด มูลค่า 54 ล้านบาท
1.2. การจับกุมยาเสพติดให้โทษประเภทเมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์)
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 กรมศุลกากรโดยด่านศุลกากรหนองคาย ร่วมกับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ตำรวจน้ำหนองคาย ตารวจตรวจคนเข้าเมือง กองทัพเรือ กอ.รมน. หนองคาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาการตรวจค้นรถบรรทุกน้ำมัน พบกระเป๋าเดินทางจานวน 8 ใบ ถูกมัดไว้ด้วยเชือกและยางในรถมอเตอร์ไซด์ ซุกซ่อนไว้บนเพลาล้อหลังรถ ภายในกระเป๋าเดินทางมียาไอซ์บรรจุอยู่ในถุงชาสีเขียว จำนวน 100 หีบห่อ บรรจุห่อละ 1 กิโลกรัม จำนวน 100 ห่อ รวมน้ำหนักยาไอซ์ทั้งหมดประมาณ 100 กิโลกรัม มูลค่า 50 ล้านบาท
1.3. การจับกุมยาเสพติดให้โทษประเภทโคคาอีน
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 กรมศุลกากรร่วมกับชุดปฏิบัติการ Airport Interdiction Task Force หรือ AITF (ศุลกากร ป.ป.ส. บช.ปส. และ ศรภ.) ได้ทาการวิเคราะห์และตรวจสอบผู้โดยสารชาวต่างประเทศที่เดินทางในรูปแบบขอ ผู้ลักลอบยาเสพติดจากต่างประเทศตามโครงการสกัดกั้นการลักลอบยาเสพติดทางอากาศยาน และผ่านกระบวนการ Quarantine ตามมาตรการสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจสอบพบยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคคาอีนเหลว) ซุกซ่อนในขวดเหล้า ครีม แชมพู น้าหนัก 5,110 กรัม จึงได้ทาการจับกุม พร้อมขยายผลไปจับกุมเพิ่มเติมและจากการค้นบ้านพัก พบโคคาอีน จำนวน 2,750 กรัม รวมโคคาอีนทั้งสิ้น 7,860 กรัม มูลค่า 23.58 ล้านบาท
1.4. การจับกุมยาเสพติดให้โทษประเภท เอ็กซ์ตาซี่
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 กรมศุลกากรโดยสำนักงานศุลกากรกรุงเทพและ กองสืบสวนและปราบปราม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด เจ้าหน้าที่ตารวจ กก.1 บก.ปส.3 เจ้าหน้าที่ ศรภ.กองบัญชาการกองทัพไทยได้ทาการตรวจยึดพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ จำนวน 1 หีบห่อ ณ จุดตรวจคัดไปรษณีย์ภัณฑ์ ศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพฯ หัวลาโพง ผลการเปิดตรวจพบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เอ็กซ์ตาซี่) เม็ดสีชมพู เขียว ฟ้า เหลือง จำนวนประมาณ 3,955 เม็ด น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 1.78 กิโลกรัม มูลค่า 4 ล้านบาท ทั้งนี้ สถิติการตรวจยึดยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในเดือนเมษายน 2564 มีจำนวน 15 คดี มูลค่า 202.12 ล้านบาท

  1. การจับกุมบุหรี่
    เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 กรมศุลกากรโดยกองสืบสวนและปราบปราม ได้ตรวจค้นรถบรรทุก 4 ล้อ ที่บริเวณทางหลวงหมายเลข 43 ต.คลองเปี๊ยะ อ.จะนะ จ.สงขลา พบบุหรี่บรรจุกล่อง ซึ่งของดังกล่าวมีเมืองกาเนิดต่างประเทศ ขณะทาการตรวจค้นไม่พบเอกสารการผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง จานวน 50 กล่อง กล่องละ 25 คอตตอน จำนวน 250,000 มวน มูลค่า 1 ล้านบาท ทั้งนี้สถิติการจับกุมบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในเดือนเมษายน 2564 ได้แก่ 1. บุหรี่ จำนวน 61 คดี มูลค่า 31.67 ล้านบาท 2. บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์ จานวน 31 คดี มูลค่า 379,829 บาท
  2. การจับกุมน้ำมันเชื้อเพลิง
    เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 กรมศุลกากรตรวจสอบรถบรรทุกน้ำมันต้องสงสัย จำนวน 1 คัน บริเวณหน้าโรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาคร ถ.พระราม 2 ผลการตรวจสอบพบน้ำมันดีเซล มีเมืองกาเนิดต่างประเทศ ขณะทาการตรวจค้นไม่มีเอกสารหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรมาแสดง จำนวน 30,000 ลิตร มูลค่า 600,000 บาท ทั้งนี้ สถิติการจับกุมน้ามันเชื้อเพลิง ในเดือนเมษายน 2564 ประเภทน้ามันดีเซล จานวน 17 ราย 31,280 ลิตร มูลค่า 628,697 บาท ประเภทน้ำมันเบนซิน จำนวน 4 ราย 295 ลิตร มูลค่า 8,018 บาท
0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*