ผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 19/2564

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-23

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมปากน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 19/2564 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยก่อนประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มอบชุด PPE ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมการปกครอง ให้กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 150 ชุด จากนั้น ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ และพิจารณาค่าใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร คสล. 5 ชั้น พร้อมจัดตั้งระบบดูแลรักษาพยาบาล เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ พร้อมจัดระบบดูแลรักษาพยาบาล แนวทางให้บริการวัคซีนโควิด 19 แบบปูพรมทั่วประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระบาด การเปิด Local quarantine รองรับกลุ่มเสี่ยงสูง การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ในสถานประกอบการ แคมป์ก่อสร้าง และตลาด การรายงานผู้ป่วยสงสัยและผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงพยาบาลคู่สัญญา และสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด รายการวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel โควิด-19) ณ อาคารหอพักนักศึกษาชายและหญิง อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และพิจารณาการปรับรายชื่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ (กรณีมีคณะกรรมการย้ายหน่วยงาน)

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*