ตำรวจ

สถานีตำรวจภูธรบางปู จัดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94

สถานีตำรวจภูธรบางปู จัดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่าง วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 มิ.ย. 64 ที่ห้องประชุม รพ.สต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ สถานีตำรวจภูธรบางปู ร่วมกับ ภ.จว.สมุทรปราการ และตำรวจภูธรภาค 1 จัดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ และการบำบัดผู้ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการฯ โดยมี พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.บางปู กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชุมพล พุ่มพวง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ พ.ต.อ.วิชิต บุญชินวุฒิกุล รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ ปลัดทรงฤทธิ์ สามารถ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง, พันเอก เอกภพ กอบกระโทก กอ.รมน. สมุทรปราการ, นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู, ผู้ใหญ่เสน่ห์ โพธิ์อรุณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลบางปูใหม่, นายพิบูลย์ศักดิ์ ไกรศักดาวัฒน์ กต.ตร.สภ.บางปู ตลอดจน ข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สมุทรปราการ สถานีตำรวจภูธรบางปู เจ้าหน้าที่ กรมการปกครองอำเภอเมือง สมุทรปราการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มผู้นำชุมชน หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงาน เข้าร่วมโครงการ โดยมี นายชลินทร จันทะพันธุ์ ผู้อำนวยการ รพ.สต.บางปูใหม่ ให้การต้อนรับ

โดยมี มีตัวแทน จากภาคีเครือข่าย และชุดปฏิบัติการ ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ประกอบไปด้วย อำเภอเมืองสมุทรปราการ, สถานีตำรวจภูธรบางปู, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.), เทศบาลตำบลบางปู, สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.), สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ตำรวจภูธรภาค 1 และ กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรบางปู มอบหมายหน้าที่ในการทำงานให้ครอบคลุม ชัดเจนทุกด้าน เข้าพื้นที่ประจำการในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อดำเนินการ แสวงหาความร่วมมือจากชุมชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองบุคคล/ครัวเรือน ทำการกลั่นกรองและรับรองบุคคลและครัวเรือน ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้นหาผู้เสพ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ากระบวนการชุมชนบำบัด กำหนดรูปแบบการคัดกรอง และรูปแบบการเอกซเรย์ผู้เสพ มุ่งเน้นค้นหาผู้เสพทุกคน แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบำบัดตามหลัก CBTx และค้นหาปัญหา การแก้ปัญหา ติดตาม ช่วยเหลือ เยี่ยมบ้าน สร้างกฎชุมชน ฟื้นฟูสังคม ดำรงความเข้มแข็ง เฝ้าระวัง และติดตามประเมินผล

หลังเสร็จสิ้นโครงการดำเนินการส่งมอบพื้นที่แล้ว ประกาศเป็นชุมชนเข้มแข็ง เพื่อความภาคภูมิใจของสังคม ชุมชน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในหมู่บ้านชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกันแก้ไขและการบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยคณะทำงานได้มีการตรวจปัสสาวะของชุดปฏิบัติการ และผู้นำชุมชนเป็นตัวอย่าง พร้อมทั้ง จัดแบ่งพื้นที่ชุมชน หมู่ 4 ออกเป็น 4 คุ้ม ได้แก่ คุ้มผู้ใหญ่เสน่ห์, คุ้มผู้ใหญ่จิ๋ว, คุ้มอนามัย และคุ้มเจ้าแม่ โดยมี ประธานและคณะกรรมการคุ้ม มีตำรวจเป็นที่ปรึกษาทุกคุ้ม โดยมีกระบวนการทำงาน 3 ขั้นตอน 1. ขั้นตอนการเตรียมงาน 2. ขั้นตอนการปฏิบัติการ และ 3. ขั้นตอนส่งต่อความยั่งยืนชุมชนเข็มแข็ง โดยมีระยะเวลาการดำเนินการ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*