สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-24

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 พร้อมด้วยนายศุภมิตร ชิณศรี, นายชัยพจน์ จรูญพงศ์, นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนที่เข้ามารับบริการ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ทุกภาคส่วนพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาพระราชทานฯ ได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติหลายๆ ด้าน ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*