สังคมท้องถิ่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b9

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง แก่สามโรงพยาบาลหลักของสมุทรปราการ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 มี.ย. 64 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหา “เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง (Oxygen High Flow) พระราชทาน” เพื่อรองรับผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่มีปัญหาระบบการหายใจที่มีจำนวนมากขึ้นในขณะนี้ โดยพระราชทาน ให้แก่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำนวน 6 เครื่อง โรงพยาบาลบางพลี จำนวน 4 เครื่อง และ โรงพยาบาลบางบ่อ จำนวน 2 เครื่อง รวมจำนวน 12 เครื่อง โดยมี นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี นายแพทย์อนุวัตร ดิเรกสุนทร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบ่อ และ บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งสามโรงพยาบาล ร่วมเข้ารับมอบเครื่อง (Oxygen High Flow) พระราชทาน ในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยอย่างหาที่สุดมิได้

โดย โรงพยาบาลสมุทรปราการ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 600 เตียง โรงพยาบาลบางพลี สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 250 เตียง และโรงพยาบาลบางบ่อ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 120 เตียง ซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ในครั้งนี้ จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ การทำงานของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาพยาบาล และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรค COVID-19 เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลดลง จะสามารถนำไปใช้งานในภารกิจใหม ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*